แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ (บริษัท เพ็ทแอนิมัล เดต้า แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด) (เพิ่มเติม)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ (บริษัท เพ็ทแอนิมัล เดต้า แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด)
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้หุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซด์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ทางเว็บไซด์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ เป็นกรณีพิเศษ
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม