การใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัท White Ocean Veterinary Vietnam JSC ประเทศเวียดนาม
อ่านเพิ่มเติม
แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) ท่านใหม่
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
อ่านเพิ่มเติม
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม