นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นเพียงครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น และให้ดำเนินการรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบในที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งต่อไป

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Consolidated) และพิจารณาร่วมกับงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ การจัดสรรทุน สำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายและข้อบังคับของ บริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุนและ การดำเนินงาน ปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุน สำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุนและการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจ่ายเงินปันผล

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (ต่อหุ้น) รอบผลประกอบการ
28 ก.พ. 2567 02 พ.ค. 2567 21 พ.ค. 2567 เงินปันผล 0.07 01 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566
11 ส.ค. 2566 24 ส.ค. 2566 08 ก.ย. 2566 เงินปันผล 0.04 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
24 เม.ย. 2566 02 พ.ค. 2566 22 พ.ค. 2566 เงินปันผล 0.0625 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565
11 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2565 09 ก.ย. 2565 เงินปันผล 0.06 01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565