ธุรกิจของเรา

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIS ก่อตั้งโดยกลุ่มสัตวแพทย์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง โดยมุ่งเน้นคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพสัตว์ให้แข็งแรง

ปัจุจบัน BIS เป็นผู้ค้ารายใหญ่ 5 อันดับแรกของไทยในด้านเวชภัณฑ์สัตว์อาหารเสริมและตลาดวัตถุดิบ โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทจากผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก เราให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มในภูมิภาคอาเซียนด้วยคุณภาพการกระจายสินค้าการสนับสนุนด้านเทคนิคบริการหลังการขายและกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม เราครอบคลุมตลาด ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง เพื่อเป็นผู้นำในการจัดหานวัตกรรมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการบริการเทคโนโลยีขั้นสูงในภาคสุขภาพสัตว์

ด้วยสินค้ามากกว่า
นำเข้าจากผู้จัดจำหน่ายชั้นนำทั่วโลก

446 รายการ

ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารเป็นนายสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในธุรกิจมากกว่า

20 ปี

สัดส่วนรายได้ของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ (Animal Health) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสำหรับสัตว์ (Nutrition) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรค (Diagnostic) เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ และมีศักยภาพในการเติบโตของยอดขายได้ในอนาคต เนื่องจากเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูงในอุตสาหกรรม โดยมีสัดส่วน 29.86% 16.40% 20.88% ตามลำดับ และมีการคิดค้น ต่อยอด และพัฒนาเวชภัณฑ์ วิตามิน อาหารเสริม สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ให้สามารถตอบสนองต่อโรคระบาดใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของสามารถในการเติบโตของบริษัทฯในอนาคต

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ (Ingredient Product) และกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ (Complete Feed Product) บริษัทฯ มุ่งเน้นการจำหน่าย เพื่อเพิ่มยอดขายของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มบริษัทฯ การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ รวมถึงการยกระดับภาพรวมการให้บริการสู่

“ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร”

งบการเงินรวมสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2564
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขายสินค้า 1,272.73 98.79% 1,404.06 99.12%
ผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ (Animal Health) 464.96 36.53% 419.19 29.86%
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสำหรับสัตว์ (Nutrition) 253.06 19.88% 230.26 16.40%
ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรค (Diagnostic) 144.51 11.35% 293.20 20.88%
ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ (Ingredient) 208.28 16.36% 186.31 13.27%
ผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ (Complete Feed) 201.91 15.86% 267.13 18.81%
รายได้จากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ - - 10.97 0.78%
รายได้อื่น ๆ 15.63 1.21% 12.52 0.88%
รายได้รวม 1,288.36 100.00% 1,416.58 100.00%

สำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย บริษัทฯ มีลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ได้แก่

  • การจัดหาผลิตภัณฑ์ในลักษณะการเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor)
  • การจัดหาผลิตภัณฑ์ในลักษณะการเป็นตัวแทนจำหน่ายในลักษณะทั่วไป (Non - exclusive Distributor)
  • การจัดหาผลิตภัณฑ์ โดยการว่าจ้างผู้ผลิตสินค้า (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) และการจัดหาผลิตภัณฑ์ โดยการผลิตสินค้าที่โรงงานของบริษัทฯเอง

ทั้งนี้ ลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกันระหว่างคู่ค้า หรือตามแต่หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จำหน่าย โดยบริษัทฯ จะพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ลูกค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วย

  • กลุ่มสินค้าสำหรับปศุสัตว์ ได้แก่ โรงงานอาหารสัตว์ (Feed mill) ฟาร์มปศุสัตว์ครบวงจร (Integrated Farm) ฟาร์มปศุสัตว์ (Farm) และร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ (Agent) เป็นต้น
  • กลุ่มสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง ได้แก่ โรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์ ร้านจำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) เป็นต้น