โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03/05/2567 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

1,937

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

100

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15/03/2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

1,887

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)

19.98

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2567)

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนของหุ้น (%)
1. บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 104,030,900 33.13 %
2. นายพะเนียง พงษธา 30,000,000 9.55 %
3. นายธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ 27,910,580 8.89 %
4. นายสุชาติ วรวุฒางกูร 18,465,820 5.88 %
5. นายปรเมศวร์ ขำภักตร์ 18,118,520 5.77 %
6. นางสุวรรณนา โกศลานันทกุล 17,073,700 5.44 %
7. นายวิชัย วชิรพงศ์ 13,701,800 4.36 %
8. นายจารุนพ รุจิรกาโมทย์ 8,177,320 2.60 %
9. นายรุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล 8,121,220 2.59 %
10. นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี 4,366,220 1.39 %
11. นายเกรียงไกร โตธิรกุล 3,270,150 1.04 %
12. นางโสพิน โตธิรกุล 2,245,550 0.72 %
13. น.ส. ชนิสรา ศรีหิรัญรัศมี 2,002,000 0.64 %
14. น.ส. ศุภวัน ศรีหิรัญรัศมี 2,000,000 0.64 %
15. นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล 1,600,000 0.51 %