โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 28/04/2565

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)

1,473

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

29.14

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/08/2565 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

1,622

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

100

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565)

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนของหุ้น (%)
1. บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 103,708,000 33.03%
2. นายพะเนียง พงษธา 28,057,800 8.94%
3. นายธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ 27,893,180 8.88%
4. นายสุชาติ วรวุฒางกูร 18,298,520 5.83%
5. นายปรเมศวร์ ขำภักตร์ 18,118,520 5.77%
6. นางสุวรรณา โกศลานันทกุล 17,887,000 5.70%
7. นายวิชัย วชิรพงศ์ 15,350,000 4.89%
8. นายเกรียงไกร โตธิรกุล 9,734,600 3.10%
9. นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี 8,616,220 2.74%
10. นายรุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล 8,121,220 2.59%