โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/08/2566 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

1,897

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

100

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15/03/2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

1,887

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)

19.98

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566)

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนของหุ้น (%)
1. บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 103,807,100 33.06%
2. นายพะเนียง พงษธา 30,000,000 9.55%
3. นายธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ 27,910,580 8.89%
4. นายสุชาติ วรวุฒางกูร 18,387,820 5.86%
5. นายปรเมศวร์ ขำภักตร์ 18,118,520 5.77%
6. นางสุวรรณา โกศลานันทกุล 17,670,000 5.63%
7. นายวิชัย วชิรพงศ์ 13,701,800 4.36%
8. นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี 8,366,220 2.66%
9. นายรุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล 8,121,220 2.59%
10. นายจารุนพ รุจิกาโมทย์ 8,116,220 2.58%