โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 28/04/2565

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)

1,473

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

29.14

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/2566 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

2,018

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

100

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ณ วันที่ 15 มี.ค. 2566)

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนของหุ้น (%)
1. บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 103,708,000 33.03%
2. นายธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ 27,910,580 8.89%
3. นายพะเนียง พงษธา 22,731,900 7.24%
4. นายสุชาติ วรวุฒางกูร 18,277,820 5.82%
5. นายปรเมศวร์ ขำภักตร์ 18,118,520 5.77%
6. นางสุวรรณา โกศลานันทกุล 17,631,000 5.61%
7. นายวิชัย วชิรพงศ์ 13,701,800 4.36%
8. นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี 8,366,220 2.66%
9. นายรุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล 8,121,220 2.59%
10. นายจารุนพ รุจิกาโมทย์ 8,116,220 2.58%