2567
รายงานการประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วิดีโอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ฉบับเต็ม)

หนังสือประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

2. รหัสคิวอาร์ (QR CODE) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2566 และงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

3. ประวัติของกรรมการที่เสนอพิจารณาแต่งตั้ง

4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

5. หนังสือมอบฉันทะ

6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

7. สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

8. หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

การเสนอระเบียบวาระการประชุม

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการล่วงหน้า

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567

แบบเสนอเรื่องทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567