2566
รายงานการประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วิดีโอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

2. รหัสคิวอาร์ (QR CODE) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2565 และงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

3. ประวัติของกรรมการที่เสนอพิจารณาแต่งตั้ง

4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

5. หนังสือมอบฉันทะ

6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

7. สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

8. หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

การเสนอระเบียบวาระการประชุม

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการล่วงหน้า

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566

แบบเสนอเรื่องทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566