2566
แบบ 56-1 One Report 2566
งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2566
Fact Sheet
Company Fact Sheet
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2566
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2566