BIS ต้อนรับนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit)

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) นำโดย น.สพ.สุชาติ วรวุฒางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุน (Company Visit) โดยมีนักวิเคราะห์ นักลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ โดยผู้บริหารให้ข้อมูลแผนการดำเนินธุรกิจ พร้อมร่วมรับฟัง-แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจและเห็นภาพธุรกิจของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ BIS Tower บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)