การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท BIS GROUP ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) นำโดย น.สพ. ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานกรรมการบริหาร น.สพ. สุชาติ วรวุฒางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหาร ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท BIS GROUP ครั้งที่ 1” วิทยากรโดย คุณสัคคภัท นาทีกาญจนลาภ คุณสุพัชญา ปิยะกิจเจริญ และทีมงานบริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต

การสัมมนาในครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นโดยทีมผู้บริหารของบริษัทฯ เนื่องจากได้เล็งเห็นความสำคัญของเป้าหมาย (Target) และกลยุทธ์ (Strategic Direction) ที่ชัดเจน รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ในเป้าหมายขององค์กร (Sense of Purpose) ที่จะมีความสำคัญอย่างต่อเนื่องไปในอีก 3-5 ปี และเป็นโอกาสในการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และมีผลกำไรของบริษัทตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท BIS GROUP ครั้งที่ 1” เพื่อระดมความคิด และนำทิศทางไปจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์และกำหนดแนวทางการเติบโตที่สำคัญ