BIS GROUP ต้อนรับผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIS ให้การต้อนรับผู้ถือหุ้น คุณพะเนียง พงษธา และคุณนัชชา จิระยั่งยืน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ ณ BIS Tower บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมให้คำแนะนำ รับฟังทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม BIS และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ถือหุ้น พร้อมมอบของที่ระลึกเป็นหนังสือชื่อวิถีแห่ง VI ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ทุกกลุ่มเยี่ยมชมการดำเนินกิจการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพธุรกิจของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น