BIS GROUP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย น.สพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานกรรมการบริหาร น.สพ.สุชาติ วรวุฒางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) “BIS GROUP” ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อชี้แจงภาพรวมผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท ปี 2566 และรายงานทิศทางการดำเนินธุรกิจ การจ่ายเงินปันผล และการอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามกฎหมายบริษัทมหาชน โดยที่ประชุมพิจารณาอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องจูปิเตอร์ 13 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา